Thông tin mới

Công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thùy Anh - Người có liên quan đến thành viên Ban kiểm soát - Đăng ký mua 300 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Thùy Anh 
- Mã chứng khoán: DP3
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 525 CP (tỷ lệ 0,0077%) 
- Tên của người có liên quan: Nguyễn Thị Hương Lan 
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại Công ty: Thành viên Ban kiểm soát
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột 
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 6595 CP (tỷ lệ 0,09%) 
- Số lượng CP đăng ký mua: 300 CP
- Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 825 CP (Tỷ lệ: 0,0121%) 
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 01/04/2018 
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 27/04/2018.