Thông tin mới

Công bố thông tin bà Nguyễn Thị Hương Lan - Thành viên BKS - đăng ký bán 300CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hương Lan
- Mã chứng khoán: DP3
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6595 CP (tỷ lệ 0,09%) 
- Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên Ban kiểm soát
- Số lượng CP đăng ký bán: 300 CP
- Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6295 CP (Tỷ lệ: 0,09%) 
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 16/04/2018 
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 16/05/2018.