Thông tin mới

Công bố thông tin bà Nguyễn Thị Hương Lan - Thành viên BKS - đăng ký bán 2000cp

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hương Lan 
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
- Mã chứng khoán: DP3
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.295 CP (tỷ lệ 0,03%) 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Bán cổ phiếu 
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 09/08/2018
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 07/09/2018.