Thông tin mới

CBTT: ông Nguyễn Đình Khái - Tv HĐQT kiêm Tổng giám đốc báo cáo kết quả giao dịch

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đình Khái
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
- Mã chứng khoán: DP3
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 768.737 cổ phần (Tỷ lệ 8,94 %).
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 430.000 cổ phần

- Số lượng đã giao dịch: 426.203 cổ phần

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.194.940 cổ phần (Tỷ lệ: 13,89%).
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày thực hiện giao dịch từ ngày 27/09/2019 đến ngày 25/10/2019