Thông tin mới

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ từ 68 tỷ đồng lên 86 tỷ đồng

Quý vị xem chi tiết tại đây