Thông tin mới

Bà Trương Thị Nguyệt Hoa (CĐNB) - đăng ký bán 2500 cp

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trương Thị Nguyệt Hoa
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
- Mã chứng khoán: DP3
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2500 CP (tỷ lệ 0,0368%) 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.500 CP

- Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP 
- Mục đích thực hiện giao dịch: Bán cổ phiếu 
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 07/12/2018
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 06/01/2018.