Thông tin mới

Bà Trương Thị Nguyệt Hoa (CĐNB) - Báo cáo đã bán 2000cp

- Mã chứng khoán: DP3
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4500 CP (tỷ lệ 0,00661%) 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2000 CP 
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 2000 CP 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2500 CP (tỷ lệ 0,0367%) 
- Ngày bắt đầu giao dịch: 16/10/2018 
- Ngày kết thúc giao dịch: 22/10/2018.