Thông tin mới

Bà Trương Thị Nguyệt Hoa - Thành viên BKS đăng ký bán 2000cp

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trương Thị Nguyệt Hoa
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
- Mã chứng khoán: DP3
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4500 CP (tỷ lệ 0,0662%) 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.000 CP

- Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2500 CP (tỷ lệ 0,0368%)
- Mục đích thực hiện giao dịch: Bán cổ phiếu 
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 27/09/2018
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 25/10/2018.