Thông tin mới

Bà Nguyễn Thị Kim Thu - Thành viên HĐQT đăng ký mua 32.000CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Kim Thu
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng
- Mã chứng khoán: DP3
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 216.000 CP (tỷ lệ 3,17%) 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 32.000 CP

- Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 248.000CP (tỷ lệ 3,65%)
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư
- Phương thức giao dịch: Đấu giá, Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 20/02/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 19/03/2019