Thông tin mới

Bà Nguyễn Thị Kim Thu - Thành viên HĐQT báo cáo đã mua 14.600cp

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Kim Thu
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT
- Mã chứng khoán: DP3
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 216.000 CP (tỷ lệ 3,17%) 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 32.000 CP

- Số lượng đã giao dịch: 14.600 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 230.600 CP (tỷ lệ 3,39%) 
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày thực hiện giao dịch từ ngày 20/02/2019 đến ngày 15/03/2019

* Lý do không thực hiện được hết số lượng cổ phiếu đăng ký bán: mức giá giao dịch không như kỳ vọng.