Thông tin mới

Bà Nguyễn Thị Hương Lan (CĐNB) - Đăng ký bán 6000cp

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hương Lan
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
- Mã chứng khoán: DP3
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6295 CP (tỷ lệ 0,09%) 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 6.000 CP

- Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 295 CP (tỷ lệ 0,004%)
- Mục đích thực hiện giao dịch: Bán cổ phiếu 
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 04/10/2018
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 03/11/2018.