Thông tin mới

Bà Nguyễn Thị Hương Lan (CĐNB) - Báo cáo đã bán 6.000 cp

- Mã chứng khoán: DP3
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6295 CP (tỷ lệ 0,09%) 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 6000 CP 
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 6000 CP 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 295 CP (tỷ lệ 0,004%) 
- Ngày bắt đầu giao dịch: 05/10/2018 
- Ngày kết thúc giao dịch: 30/10/2018.