Thông tin mới

Bà Nguyễn Thị Hương Lan - Thành viên BKS Báo cáo bán 0cp

- Mã chứng khoán: DP3
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2595 CP (tỷ lệ 0,03%) 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2000 CP 
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2595 CP (tỷ lệ 0,03%) 
- Ngày bắt đầu giao dịch: 09/08/2018 
- Ngày kết thúc giao dịch: 07/09/2018.