Thông tin mới

Bà Ngô Thị Hồng - Phó Tổng giám đốc thông báo bán 15.900cp

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Thị Hồng
- Chức vụ hiện nay tại Công ty: Phó Tổng giám đốc
- Mã chứng khoán: DP3
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 15.900 CP (tỷ lệ 0,233%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 15.900 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 31/10/2017
- Ngày kết thúc giao dịch: 29/11/2017.