Thông tin mới

Bà Ngô Thị Hồng - Phó Tổng giám đốc báo cáo kết quả thực hiện giao dịch

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Thị Hồng
- Chức vụ hiện nay tại Công ty: Phó Tổng giám đốc
- Mã chứng khoán: DP3
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 15.900 CP (tỷ lệ 0,233%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 13.900 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2000 CP (tỷ lệ 0,03%)

- Phương thức thực hiện giao dịch: Thỏa thuận, khớp lệnh trên sàn
- Thời gian thực hiện giao dịch từ 31/10/2017 đến ngày 29/11/2017