Thông tin mới

Thông báo cổ đông

Ông Nguyễn Hữu Dũng - Thành viên Hội đồng Quản trị báo cáo kết quả giao dịch chứng khoán
Ông Nguyễn Hữu Dũng - Thành viên Hội đồng Quản trị báo cáo kết quả giao dịch chứng khoán

11:17 - 30.09.2017 Ông Nguyễn Hữu Dũng báo cáo kết quả giao dịch chứng khoán

Ông Nguyễn Hữu Dũng - Thành viên Hội đồng Quản trị đăng ký bán 100.000cp
Ông Nguyễn Hữu Dũng - Thành viên Hội đồng Quản trị đăng ký bán 100.000cp

08:30 - 30.08.2017 Ông Nguyễn Hữu Dũng thành viên Hội đồng Quản trị đăng ký bán 100.000cp

Công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị 06 tháng năm 2017
Công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị 06 tháng năm 2017

10:07 - 18.07.2017  Công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị 06 tháng năm 2017

Công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017
Công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017

16.06.2017 - 11:13 Công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016

14:22 - 28.04.2017 Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016

Công bố thông tin v/v điều chỉnh loại chứng khoán
Công bố thông tin v/v điều chỉnh loại chứng khoán

10:13 - 07.03.2017  Công bố thông tin v/v điều chỉnh loại chứng khoán

Công bố thông tin về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Công bố thông tin về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

14:55 - 01.03.2017 Công bố thông tin về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Công bố thông tin nghị quyết HĐQT về việc tạm bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Khái là thành viên HĐQT thay thế
Công bố thông tin nghị quyết HĐQT về việc tạm bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Khái là thành viên HĐQT thay thế

14:54 - 01.03.2017 Công bố thông tin nghị quyết HĐQT về việc tạm bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Khái là thành viên HĐQT thay thế

Công bố thông tin nghị quyết HĐQT về việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Hoàng Duy Anh
Công bố thông tin nghị quyết HĐQT về việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Hoàng Duy Anh

14:54 - 01.03.2017 Công bố thông tin nghị quyết về việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Hoàng Duy Anh

Báo cáo tình hình quản trị năm 2016
Báo cáo tình hình quản trị năm 2016

23.01.2017 - 13: 25 Báo cáo tình hình quản trị năm 2016