Thông tin mới

Thông báo cổ đông

Công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017
Công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017

16.06.2017 - 11:13 Công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016

14:22 - 28.04.2017 Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016

Công bố thông tin v/v điều chỉnh loại chứng khoán
Công bố thông tin v/v điều chỉnh loại chứng khoán

10:13 - 07.03.2017  Công bố thông tin v/v điều chỉnh loại chứng khoán

Công bố thông tin về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Công bố thông tin về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

14:55 - 01.03.2017 Công bố thông tin về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Công bố thông tin nghị quyết HĐQT về việc tạm bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Khái là thành viên HĐQT thay thế
Công bố thông tin nghị quyết HĐQT về việc tạm bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Khái là thành viên HĐQT thay thế

14:54 - 01.03.2017 Công bố thông tin nghị quyết HĐQT về việc tạm bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Khái là thành viên HĐQT thay thế

Công bố thông tin nghị quyết HĐQT về việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Hoàng Duy Anh
Công bố thông tin nghị quyết HĐQT về việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Hoàng Duy Anh

14:54 - 01.03.2017 Công bố thông tin nghị quyết về việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Hoàng Duy Anh

Báo cáo tình hình quản trị năm 2016
Báo cáo tình hình quản trị năm 2016

23.01.2017 - 13: 25 Báo cáo tình hình quản trị năm 2016

Bà Nguyễn Thị Kim Thu (CĐNB) - Báo cáo đã bán 58.000 cp
Bà Nguyễn Thị Kim Thu (CĐNB) - Báo cáo đã bán 58.000 cp

08.11.2016 - 11:29 Bà Nguyễn Thị Kim Thu (CĐNB) - Báo cáo đã bán 58.000 cp

Bà Nguyễn Thị Kim Thu (CĐNB) - đăng ký bán 58.000 cp
Bà Nguyễn Thị Kim Thu (CĐNB) - đăng ký bán 58.000 cp

14.10.2016 - 02:59 Bà Nguyễn Thị Kim Thu (CĐNB) - đăng ký bán 58.000 cp

Bà Trương Thị Nguyệt Hoa (CĐNB) - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu
Bà Trương Thị Nguyệt Hoa (CĐNB) - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu

20.08.2016 - 01:12 Bà Trương Thị Nguyệt Hoa (CĐNB) - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu