Thông tin mới

Thông báo cổ đông

CÔNG BỐ THÔNG TIN : v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015
CÔNG BỐ THÔNG TIN : v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN : v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015

NGHỊ QUYẾT HĐQT " V/v hạn chế chuyển nhượng đối với số lượng cổ phiếu chào bán cho đối tượng kháckhi cổ đông hiện hữu không thực hiện hết quyền mua "
NGHỊ QUYẾT HĐQT " V/v hạn chế chuyển nhượng đối với số lượng cổ phiếu chào bán cho đối tượng kháckhi cổ đông hiện hữu không thực hiện hết quyền mua "

NGHỊ QUYẾT HĐQT " V/v hạn chế chuyển nhượng đối với số lượng cổ phiếu chào bán cho đối tượng kháckhi cổ đông hiện hữu không thực hiện hết quyền mua "

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

THÔNG BÁO NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN CỦA CỔ PHIẾU VÀ GIÁ THAM CHIẾU
THÔNG BÁO NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN CỦA CỔ PHIẾU VÀ GIÁ THAM CHIẾU

THÔNG BÁO NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN CỦA CỔ PHIẾU VÀ GIÁ THAM CHIẾU

HƯỚNG DẪN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHIẾU
HƯỚNG DẪN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHIẾU

HƯỚNG DẪN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHIẾU

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT " v/v tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015 và lựa chọn đơn vị kiểm toán vốn cho đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 52,5 tỷ lên 68 tỷ"
NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT " v/v tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015 và lựa chọn đơn vị kiểm toán vốn cho đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 52,5 tỷ lên 68 tỷ"

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT " v/v tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015 và lựa chọn đơn vị kiểm toán vốn cho đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 52,5 tỷ lên 68 tỷ"

NGHỊ QUYẾT HĐQT"V/v xử lý cổ phiếu không chào bán hết và cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt chào bán cổ phiếu ra tăng vốn diều lệ công ty"
NGHỊ QUYẾT HĐQT"V/v xử lý cổ phiếu không chào bán hết và cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt chào bán cổ phiếu ra tăng vốn diều lệ công ty"

NGHỊ QUYẾT HĐQT"V/v xử lý cổ phiếu không chào bán hết và cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt chào bán cổ phiếu ra tăng vốn diều lệ công ty"

NGHỊ QUYẾT HĐQT " V/v đăng ký mở tài khoản phong tỏa tại ngân hàng"
NGHỊ QUYẾT HĐQT " V/v đăng ký mở tài khoản phong tỏa tại ngân hàng"

NGHỊ QUYẾT HĐQT " V/v đăng ký mở tài khoản phong tỏa tại ngân hàng"

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2015
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2015