Thông tin mới

Thông báo cổ đông

Bà Nguyễn Thị Tần (CĐNB) - Đăng ký bán 6200 cp
Bà Nguyễn Thị Tần (CĐNB) - Đăng ký bán 6200 cp

22.06.2016 - 06:23 Bà Nguyễn Thị Tần (CĐNB) - Đăng ký bán 6200 cp

Bà Trần Thị Nhung (NCLQ của CĐNB) - Đăng ký bán 2800 cp
Bà Trần Thị Nhung (NCLQ của CĐNB) - Đăng ký bán 2800 cp

22.06.2016 - 02:06 Bà Trần Thị Nhung (NCLQ của CĐNB) - Đăng ký bán 2800 cp

Bà Nguyễn Thị Thùy Anh (NCLQ của CĐNB) - Đăng ký bán 600 cp
Bà Nguyễn Thị Thùy Anh (NCLQ của CĐNB) - Đăng ký bán 600 cp

20.06.2016 - 07:13 Bà Nguyễn Thị Thùy Anh (NCLQ của CĐNB) - Đăng ký bán 600 cp

Bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên (NCLQ của CĐNB) - đã bán 20.000 cp
Bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên (NCLQ của CĐNB) - đã bán 20.000 cp

16.06.2016 - 07:32 Bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên (NCLQ của CĐNB) - đã bán 20.000 cp

Bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên (NCLQ của CĐNB) thông báo bán 20.000 cổ phiếu
Bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên (NCLQ của CĐNB) thông báo bán 20.000 cổ phiếu

06.06.2016 - 02:42 Bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên (NCLQ của CĐNB) thông báo bán 20.000 cổ phiếu

Bà Nguyễn Thị Kim Thu (CĐNB) - đăng ký mua chứng khoán
Bà Nguyễn Thị Kim Thu (CĐNB) - đăng ký mua chứng khoán

24.05.2016 - 02:58 Bà Nguyễn Thị Kim Thu (CĐNB) - đăng ký mua chứng khoán

CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH
CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH

CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH

MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG KHOÁN
MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG KHOÁN

MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG KHOÁN

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CHỨNG KHOÁN
MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CHỨNG KHOÁN

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CHỨNG KHOÁN