Thông tin mới

Quan hệ cổ đông

công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên soát xét 2018 kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên soát xét 2018 kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

18:36 - 14.08.2018 Báo cáo tài chính bán niên soát xét kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

Công bố thông tin bà Nguyễn Thị Hương Lan - Thành viên BKS - đăng ký bán 2000cp
Công bố thông tin bà Nguyễn Thị Hương Lan - Thành viên BKS - đăng ký bán 2000cp

14:00 - 07/08/2018 Bà Nguyễn Thị Hương Lan đăng ký bán 2000cp

Công bố thông tin ông Đinh Văn Cường - Thành viên HĐQT đăng ký bán 100.000cp
Công bố thông tin ông Đinh Văn Cường - Thành viên HĐQT đăng ký bán 100.000cp

09:16 - 27.07.2018 Ông Đinh Văn Cường đăng ký bán 100.000cp

Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 2 năm 2018 kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 2 năm 2018 kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

14:40 - 19.07.2018 Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018

Công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị 06 tháng năm 2018
Công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị 06 tháng năm 2018

15:30 - 16.07.2018 Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng năm 2018

Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018
Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018

10:41 - 12.06.2018 Công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2018
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2018

14:52 - 27.04.2018 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

14:40 - 27.04.2018 Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Bà Nguyễn Thị Thùy Anh - Báo cáo đã mua 300CP
Bà Nguyễn Thị Thùy Anh - Báo cáo đã mua 300CP

14:21 - 19.04.2018 Bà Nguyễn Thị Thùy Anh báo cáo đã mua 300CP

Bà Nguyễn Thị Hương Lan - Báo cáo đã bán 300cp
Bà Nguyễn Thị Hương Lan - Báo cáo đã bán 300cp

14:14 - 19.04.2018 Bà Nguyễn Thị Hương Lan báo cáo đã bán 300cp