Thông tin mới

Quan hệ cổ đông

Bà Ngô Thị Hồng - Phó Tổng giám đốc thông báo bán 15.900cp
Bà Ngô Thị Hồng - Phó Tổng giám đốc thông báo bán 15.900cp

14:00 - 26.10.2017 Bà Ngô Thị Hồng - Phó Tổng giám đốc thông báo bán 15.900 cp

Công bố thông tin báo cáo tài chính quý III năm 2017 kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
Công bố thông tin báo cáo tài chính quý III năm 2017 kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

11:15 - 19.10.2017 Công bố báo cáo tài chính quý III kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 

Ông Nguyễn Hữu Dũng - Thành viên Hội đồng Quản trị báo cáo kết quả giao dịch chứng khoán
Ông Nguyễn Hữu Dũng - Thành viên Hội đồng Quản trị báo cáo kết quả giao dịch chứng khoán

11:17 - 30.09.2017 Ông Nguyễn Hữu Dũng báo cáo kết quả giao dịch chứng khoán

Ông Nguyễn Hữu Dũng - Thành viên Hội đồng Quản trị đăng ký bán 100.000cp
Ông Nguyễn Hữu Dũng - Thành viên Hội đồng Quản trị đăng ký bán 100.000cp

08:30 - 30.08.2017 Ông Nguyễn Hữu Dũng thành viên Hội đồng Quản trị đăng ký bán 100.000cp

Công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên soát xét 2017 kèm công văn giải trình
Công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên soát xét 2017 kèm công văn giải trình

14:00 - 14.08.2017 Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2017 kèm công văn giải trình

Công bố thông tin báo cáo tài chính quý II năm 2017
Công bố thông tin báo cáo tài chính quý II năm 2017

14:33 - 19/07/2017 Công bố thông tin báo cáo tài chính quý II năm 2017

Công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị 06 tháng năm 2017
Công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị 06 tháng năm 2017

10:07 - 18.07.2017  Công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị 06 tháng năm 2017

Công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017
Công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017

16.06.2017 - 11:13 Công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016

14:22 - 28.04.2017 Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016

Điểu lệ Tổ chức và Hoạt động năm 2017
Điểu lệ Tổ chức và Hoạt động năm 2017

13:18 - 28.04.2017 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động