Thông tin mới

Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- Biên bản Đại hội

- Nghị quyết Đại hội