Thông tin mới

Đại hội cổ đông

Biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2019
Biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2019

10:50 - 25.05.2019

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

09:40 - 10.05.2019

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

09:40 - 10.05.2019

Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024
Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024

15:50 - 28.03.2019

Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

14:40 - 27.04.2018 Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

14:25 - 11/04/2018 Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

14:14 - 11.04.2018 Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

13:14 - 28.04.2017 Biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2017
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2017

10:11 - 11.04.2017 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2017

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

13:21 - 04.04.2017 Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông 2017