Thông tin mới

Báo cáo tài chính

Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 2 năm 2018 kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 2 năm 2018 kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

14:40 - 19.07.2018 Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018

Công bố thông tin báo cáo tài chính quý I năm 2018 kèm công văn giải trình
Công bố thông tin báo cáo tài chính quý I năm 2018 kèm công văn giải trình

10:28 - 19.04.2018 Công bố thông tin báo cáo tài chính quý I năm 2018 kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 64,77% so với cùng kỳ năm ngoái

Công bố thông tin báo cáo tài chính đã kiểm toán kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017 so với năm 2016
Công bố thông tin báo cáo tài chính đã kiểm toán kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017 so với năm 2016

10:02 - 16.03.2018 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017 tăng 70,25% so với năm 2016

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017 kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017 kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

13:49 - 19.01.2018 Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017 kèm công văn giải trình biến động lợi  nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

Công bố thông tin báo cáo tài chính quý III năm 2017 kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
Công bố thông tin báo cáo tài chính quý III năm 2017 kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

11:15 - 19.10.2017 Công bố báo cáo tài chính quý III kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 

Công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên soát xét 2017 kèm công văn giải trình
Công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên soát xét 2017 kèm công văn giải trình

14:00 - 14.08.2017 Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2017 kèm công văn giải trình

Công bố thông tin báo cáo tài chính quý II năm 2017
Công bố thông tin báo cáo tài chính quý II năm 2017

14:33 - 19/07/2017 Công bố thông tin báo cáo tài chính quý II năm 2017

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017 kèm giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 17,21% so với cùng kỳ năm trước
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017 kèm giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 17,21% so với cùng kỳ năm trước

14:25 - 19.04.2017 Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017 kèm giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 17,21% so với cùng kỳ năm trước

Công bố thông tin v/v giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
Công bố thông tin v/v giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

10:07 - 13.03.2017 Công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016 so với năm 2015

Công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán
Công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

9:20 - 13.03.2017 Công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán