Thông tin mới

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019 kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019 kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

15:05 - 20.01.2019

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019
Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019

16:40 - 18.10.2019

Công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên soát xét kèm công văn giải trình
Công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên soát xét kèm công văn giải trình

10:30 - 12.08.2019

Công bố Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019
Công bố Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019

16:20 - 19.07.2019

Công bố thông tin báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019 kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế
Công bố thông tin báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019 kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế

14:25 - 19.04.2019

Công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
Công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

08:20 - 15.03.2019

Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 kèm công văn giải trình biến động LNST
Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 kèm công văn giải trình biến động LNST

09:57 - 19.01.2019

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 306,2% so với cùng kỳ năm trước
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 306,2% so với cùng kỳ năm trước

16:05 - 19.10.2018

công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên soát xét 2018 kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên soát xét 2018 kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

18:36 - 14.08.2018 Báo cáo tài chính bán niên soát xét kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 2 năm 2018 kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 2 năm 2018 kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

14:40 - 19.07.2018 Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018