Thông tin mới

Bản cáo bạch (Tăng vốn điều lệ từ 68 tỷ đồng lên 86 tỷ đồng)

Quý vị xem chi tiết tại đây.