Thông tin mới

Bản cáo bạch (Tăng vốn điều lệ từ 52,5 tỷ đồng lên 68 tỷ đồng)

Quý vị xem chi tiết tại đây.